ETO-METSEM | Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedür TS EN ISO 17024:2012 Standardı ve MYK şartları kapsamında ve tarafsızlık ilkesi doğrultusunda ETO METSEM tarafından yürütülen, personel belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, belgelendirilmiş kişilerin belge ve belgelerinde bulunan ETO METSEM  logosunun kullanım ile ilgili genel esasları ve sorumlulukları belirler.

2.TANIMLAR

ETO METSEM LOGOSU: ETO METSEM’in kendi ünvanını tanıtmak için kullandığı logodur.

3.SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından Sınav ve Belgelendirme Koordinatörü, Kalite Yönetim Temsilcisi ve belgenin geçerliliği devam ettiği sürece belgelendirilmiş kişiler ile bu kişilerin çalıştığı kurum veya kuruluşlar sorumludur.

4.UYGULAMALAR

ETO METSEM tarafından sınavlarda başarılı olan adaylara verilecek belge, mesleki yeterlilik belgesidir. Belgede yer alacak veriler PR-9 Belgelendirme Prosedürü’nde belirtilmektedir. Belge almaya hak kazanmış kişinin belgesinde ETO METSEM logosu ve markası yer almaktadır.

Sınav sonunda başarılı olan kişilere, F-11 Belge Kullanım Sözleşmesi 2 nüsha olarak imzalatılmaktadır. 1 nüshası ETO METSEM’de, diğer nüshası belgelendirilmiş kişide kalmaktadır.

Belge sahibi ve çalıştıkları kuruluşlar; ETO METSEM PR-12 Belge, Marka Ve Logo Kullanımı Prosedürü’ne, TÜRKAK R10-06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar’ına ve MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanıma İlişkin Usul ve Esasları’na uymakla yükümlüdür.

ETO METSEM; marka/logo ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda, bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı bildirimde bulunmaktadır. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alınacaktır. ETO METSEM logo ve belgesini kullanan belgeli kişiler, bu talimattaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

Belgeli personelin veya çalıştığı kuruluşun sehven uygunsuz belge/marka/logo kullanımı halinde belge askıya alınırken, kasten uygunsuz belge/marka/logo kullanımı halinde belge iptal edilir.

4.1. Belge Kullanımı

Personel belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen belgeler, sadece belge sahipleri tarafından kullanılabilir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz.

Belge, sadece geçerlilik süresi boyunca kullanılabilir. Belge süresi geçmiş, gözetim faaliyeti yapılmamış ve belgesi iptale düşmüş veya yeniden belgelendirme faaliyeti yapılmamış belge sahipleri, belgeleri teslim etmek zorundadırlar.

Belgenin yenilenmesi veya ikinci bir nüshanın alınması için ETO METSEM’e yazılı olarak başvuru yapılmalıdır.

Belgelendirilmiş kişi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olması halinde belgelendirilmiş kişi belgenin kullanımına son verir ve belgenin yenilenmesi için belgenin aslı ile ETO METSEM’e başvurur. Belgenin yeniden çıkarılması için belirlenen ücret belge sahibi tarafından ilgili yerlere ödemesini yapar.

Belgelendirilmiş kişi belgesini kaybetmesi durumunda en az yerel bir gazetede yayınlanmış kayıp ilanı ile ETO METSEM’e başvuruda bulunur. Belgenin yeniden çıkarılması için belirlenen ücret belge sahibi tarafından ilgili yerlere ödenir.

Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitapvb. Yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir. Belgeler, okunabilirliği bozulmamak şartıyla, en boy oranı korunmak suretiyle      küçültülüp büyültülebilir.

Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi, belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini, belgeyi kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.

Belgenin herhangi bir bölümü bölünüp ayrı olarak kullanılamaz.

4.2.Marka&Logo Kullanımı

Belgelerde ETO METSEM Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi marka/logosu kullanılmaktadır.

Marka/Logo kullanımı sadece belgelendirmeye ilişkin kapsam dahilindeki faaliyetler için kullanılabilir.

ETO METSEM marka/logosu, belgelendirilen personelin belgelendirme kapsamı dahilinde basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

ETO METSEM marka/logosunun çeşitli formatlardaki örnekleri ETO METSEM Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi’nden yazılı şekilde talep edilebilir.

ETO METSEM marka/logo renkleri ve yazı karakteri üzerinde değişiklik yapılamaz. Logo boyutları okunabilirliği bozulmamak şartıyla en-boy oranı korunmak suretiyle küçültülüp büyütülebilir.

Belgeli personelin; belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, Marka/Logo kullanımını durdurmalıdır.

ETO METSEM Marka/Logosu ürün üzerinde kullanılamaz.

5.DEĞİŞİKLİK, KONTROL/ONAY, SAKLAMA VE KULLANIM

Bu prosedürün değişiklik, kontrol, onay, saklama ve kullanım işlemleri tarafsızlık ve eşitlik ilkesi doğrultusunda PR-02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü’ne göre yapılmaktadır. Bu prosedürde belirtilen formlar fiziksel evrak olarak veya elektronik ortamda kullanılabilir.

Rev.01/29.03.2019