ETO-METSEM | Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedür TS EN ISO 17024:2012 Standardı ve MYK şartları kapsamında ve tarafsızlık ilkesi doğrultusunda ETO METSEM tarafından yürütülen, personel belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, kapsam daraltma, kapsam genişletme ve belgelendirme programında oluşabilecek değişiklikler ile ilgili yöntem ve sorumlulukları belirler.

 

2. TANIMLAR

-

 

3. SORUMLULUKLAR

Karar Verici: Kapsam daraltma, genişletme ve belgelendirme programındaki değişikliklerin uygulanması süreçlerini yönetmek.

Program Komitesi: Belgelendirme programının geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi süreçlerini yürütmek.

 

4. UYGULAMALAR

4.1. KAPSAM DARALTMA

Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, ETO METSEM belgelendirilmiş kişinin belgelendirme kapsamını şartları karşılanmayan kısmı dışarıda tutacak şekilde daraltır, yeni belge düzenlenir.

Kapsam daraltma talebi belgeli kişi tarafından yapıldığında herhangi bir işlem (sınav vb.) yapılmaz, yeni belge düzenlenir. Kapsam daraltma kararı ETO METSEM Karar vericisi tarafından verilir.

4.2. KAPSAM GENİŞLETME

Kapsam genişletme talebinde bulunan kişiler, başvurdukları kapsam dâhilindeki ulusal yeterlilikte belirtilen sınavlara (ön mülakat, yazılı, uygulama) tabi tutulurlar. Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru olarak değerlendirilir, bu prosedürün ilgili maddelerinin tamamı uygulanır. F-14 Aday Başvuru Formu ve F-11 Belge Kullanım Sözleşmesi gerektiğinde revize edilir.

4.3. BELGELENDİRME PROGRAMINDA OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER

Belgelendirme programında ilave değerlendirme gerektirecek şekilde bir değişiklik olduğunda (Revizyon vb.), ilgili program kapsamında belgeli tüm adaylar mümkün olduğunda e-mail, mümkün olmadığında SMS veya telefonla bilgilendirilir. Değişiklikler web sitesinde duyurulur. Belgelendirilmiş kişinin değişen şartları karşıladığını doğrulamak için ön değerlendirme, mülakat, yazılı sınav, performans sınavı seçeneklerinden biri veya birkaçı kullanılabilir. Uygulanabilir olduğunda yeniden belgelendirme prosesi kişinin değişen şartları karşıladığını doğrulamak için kullanılır.

 

GENEL MADDELER

ETO METSEM, belgenin kapsamında değişiklik yapılması ile ilgili, MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uyar.

  • Belgenin kapsamında değişiklik yapılması ve belge şartlarının değiştirilmesi gerekliliği doğduğunda ETO METSEM Sınav ve Belgelendirme Koordinatörü gerekli uygulama ve faaliyetlerin yapılması için çalışmalar başlatılmasını sağlar.
  • Belgelendirilmiş kişilerin değişikliklere uyum sağlamasına yönelik bilgi, yöntem ve izlenecek esaslar web sayfasında ilan edilir.
  • Belgelendirme programının kapsamında meydana gelen değişiklikler sonucu belgelendirilmiş kişilerin değişikliklere uyum sağlamasına yönelik ek  bir sınav veya değerlendirmenin gerekli olması halinde ETO METSEM  ek  sınavın ücretini, kapsamını, yönetimini, başvuruya ilişkin koşulları vb. diğer gerekli bilgileri web sayfasında  duyurur.
  • Belge kapsamının değişmesi halinde yapılacak ek sınav ve değerlendirmeler sonucu verilecek belgelendirme kararı ve prosedürlere göre verilir.
  • Belgelendirilmiş kişiler belgelendirme ve F-11 Belge Kullanım Sözleşmesi’nde belirttiği gibi ETO METSEM‘in duyurularını takip etmek ve gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

    Rev.00/15.07.2016