ETO-METSEM | Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi

SINAV ve BELGELENDİRME SÜRECİ

Adaylarımızın sınav ve belgelendirme süreci talep ettikleri mesleğin seçimi ile başlamakta olup bu süreç öncelikle ilgili ulusal yeterliliklere ve sonrasında Başvuruların Kabulü Prosedürü, Sınavların uygulanması Prosedürü, Belgelendirme Prosedürü ve Belge Askıya Alma-İptal-Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Prosedürüne göre işletilmektedir.

 

BELGELENDİRME BAŞVURUSU İÇİN ÖN ŞARTLAR

Sınava girecek adayların mesleğe ilişkin bilgi ve deneyim sahibi olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla; sınavlara gireceği birimlerde yer alan kritik adımları içerek şekilde adaylara sorular sorularak ön değerlendirmeye tabi tutulur.

Ön değerlendirmeler sesli ve görüntülü kayıt altına alınır. Adaylar tarafından verilen cevaplar üzerinden yapılan değerlendirme sonucu yeterli düzeyde mesleki bilgi ve deneyime sahip olmadığı ve uygulama sınavına girdiği takdirde iş sağlığı ve güvenliği açısından risk teşkil edeceğinin değerlendirilmesi durumunda aday sınavlara alınmaz.

Yeterliliklere göre ETO METSEM sınava girmeden önce kişilere ön değerlendirme yapar.

 

BELGE BAŞVURU YÖNTEMİ

Adaylar, ETO METSEM’e bizzat gelerek ya da posta ile başvuruda bulunabilirler. Her iki durumda da adayın başvurusunun kabul edilebilmesi için başvuru formunu eskizsiz doldurulmuş olması ve başvuruda istenilen diğer belgelerin eksiksiz bir şekilde teslim edilmiş olması gereklidir.

 

BELGE BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

 • Islak İmzalı ve tam doldurulmuş Aday Başvuru Formu (F-14)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (ya da pasaport)
 • Banka Dekontu (Belgelendirme personeli tarafından adaya banka bilgileri verilmektedir)
 • 2 adet renkli fotoğraf
 • Eğer destekten yararlanacaksa IBAN numarası da F-14 Aday Başvuru Formu’nda belirtmesi istenir.
 • Belgelendirme ücretinin; İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde 3 ve bu durumu sağlamayan adaylar ise 2 sınava girme hakkı elde eder.

 

BİRİM BİRLEŞTİRME

MYK Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 60. Maddesine göre, adayların sahip oldukları Ulusal Yeterlilik çerçevesinde yer alan ancak tam bir yeterliliği oluşturmayan yeterlilik birimleri için MYK yeterlilik sertifikaları düzenlenmektedir. ETO METSEM tarafından yapılacak sınavlarda, talep edildiği takdirde yeterlilik birim başarı belgesi verilecektir. Bu belgeler ile adayın sahip olduğu diğer yeterlilik birimleri birleştirilebilmektedir. Birleştirilen birimlerin bir yeterliliği oluşturması halinde, adaya Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenecektir.

 

İTİRAZ VE ŞİKÂYET

Aday belge veya belgelendirme sürecinin herhangi bir uygulamasına itiraz ve şikâyet formu ile itiraz veya şikâyette bulunabilir.

 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yazılı (teorik) ve Uygulamalı (pratik) sınavlardan başarılı olan adaylarımızın aldığı Mesleki Yeterlilik Belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

BELGENİN GÖZETİMİ

Adaylarımızın belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında kişilerin yetkinliklerinin devamı için belge gözetimi yapılır.

 

YENİDEN BELGELENDİRME

Yeniden belgelendirme, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. 

 

BELGENİN ASKIYA ALINMASI, İPTAL EDİLMESİ VEYA KAPSAMININ DARALTILMASI

 • Belgelendirilmiş kişi hakkında, belgelendirildiği Ulusal Yeterliliğin gereklerini yerine getirmediği gerekçesi sunularak şikâyette bulunulması durumunda ve şikâyetin değerlendirilmesi sonrasında aleyhinde bir karar alınması belgenin askıya alınmasını gerektirir.
 • Belge yenileme süresini dolduran ve ETO METSEM tarafından istenilen belgeleri 15 gün içinde göndermeyen/teslim etmeyen kişilerin belgeleri belge geçerlilik süresince askıya alınır.
 • Belgeli kişinin değişiklik olması halinde ETO METSEM’e iletmesi gereken bilgileri zamanında iletmemesi durumunda belge askıya alınır.
 • Belgelendirilmiş kişinin sehven belge kullanım sözleşmesini ihlal etmesi halinde belge askıya alınır.
 • Belgelendirilmiş kişinin sehven uygunsuz marka/logo kullanımı halinde belge askıya alınır.
 • Belgesi askıya alınanlar belgenin askıya alındığı süre boyunca belge ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunamazlar.
 • Belgesi askıya alınan kişilerin askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre zarfında gidermemeleri halinde belge iptal edilir.
 • Belgelendirilmiş kişinin belge ile sahtekârlık yaptığına dair objektif delillerin bulunması ve/veya gerçek dışı kayıt/rapor/sertifika vb. belgeler oluşturduğunun veya düzenlendiğinin, ağır ve kasıtlı ihmalinin tespit edilmesi durumunda belge iptal edilir.
 • Belgelendirilmiş kişinin ETO-METSEM’i kasıtlı olarak yanlış bilgilendirmesi, kasıtlı olarak bilgi gizlemesi veya ETO-METSEM’e gerçek dışı kayıt veya delil sunması halinde belge iptal edilir.
 • Belgelendirilmiş kişinin kasıtlı olarak belge kullanım sözleşmesini ihlal etmesi halinde belge iptal edilir.
 • Belgelendirilmiş kişinin kasten uygunsuz marka/logo kullanımı halinde belge iptal edilir
 • Ulusal yeterlilikte belirtilen yeniden belgelendirme tarihinde fiilen çalıştığını belgeleyemeyen, performans sınavında başarısız olan kişilerin belgeleri, belge geçerlilik tarihi bitiminde iptal edilir
 • Belgelendirilmiş kişinin ETO-METSEM’in saygınlığını azaltıcı ve itibarını zedeleyici beyan ve davranışlarda bulunması halinde belge iptal edilir.
 • İlgili ulusal yeterlilikte ve akreditasyon programında özel olarak belirtilen ve iptali gerektiren diğer durumların tespit edilmesi halinde belge iptal edilir.
 • Belgeli kişinin vefat etmesi durumunda kişinin belgesi iptal edilir.
 • Belgenin iptal edilmesi durumunda iptal kararının tebliğinden itibaren belgenin kullanımını durdurulur.
 • Belgesi iptal edilen kişi kendisine verilen belgeyi tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ETO METSEM’e iade etmekle yükümlüdür. Bildirime istinaden belgeyi iade etmeyen kişilere ikinci bir uyarı yapılır ve bu uyarılara 7 iş günü içinde riayet edilmemesi durumunda kişilerle ilgili kanuni işlem başlatılır.
 • Belgesi askıya alınan/iptal edilen kişiye 7 iş günü içerisinde Sınav ve Belgelendirme Koordinatörü tarafından gerekçeler yazılı olarak bildirilir.
 • Askı ve iptal durumları ETO METSEM web sitesinde yayınlanır. Duyuruda belgesi askı alınan/iptal edilen kişinin ad-soyad ve sertifika bilgileri yayınlanır.
 • İlgili yeterlilikte belgenin kapsamını etkileyen köklü değişiklikler meydana gelmesi halinde; belgelendirilmiş kişinin değişen şartları karşıladığını doğrulamak için ön değerlendirme, mülakat, yazılı sınav, performans sınavı seçeneklerinden biri veya birkaçı kullanılabilir. Bu sınav yeniden belgelendirme döneminde yapılır. Mevcut belge sürecinde geçerlidir.