ETO-METSEM | Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi

AMAÇ VE KAPSAM

Adayların belgelendirme süreci ile ilgili şartları inceleyebilmeleri için Aday Bilgilendirme Kılavuzu oluşturulmuştur.

 

TANIM

Başvuru sahibi: Sınav ve belgelendirme için başvuru talebinde bulunan kişi.

Aday: Mesleki Yeterlilik Belgesi almak üzere, ön değerlendirmede başarılı olup sınava girmek için başvuruda bulunan kişi.

MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu

TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu

ETO METSEM: Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi Anonim Şirketi

Performans Sınavı:  Adayın, mesleğini icra ederken gerçekleştirdiği uygulamaların benzeri uygulamalarla mesleki becerisini ölçme sınavı 

Teorik Sınav: Alışılagelmiş test yöntemleriyle, adayların mesleki bilgisini ölçme sınavı

UY: Ulusal Yeterlilik

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Ön Değerlendirme

Aşağıdaki tabloda belirtilen mesleklerde ulusal yeterlilik gereği ön değerlendirme yapılır.

Ulusal Yeterlilik Kodu Ulusal Yeterlilik Adı
16UY0265-3 Kırma Eleme Tesis Operatörü-Seviye 3
16UY0267-4 Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı Seviye 4


Ön değerlendirme için başvuru sahibinin Ön Değerlendirme Beyan Formu (F-35) ‘nu doldurması gerekir. 

 

Ön değerlendirme bizzat yapılan başvurularda aynı gün yapılabildiği gibi, sınav tarihinde ya da sınav öncesi bir tarihte de yapılabilmektedir.

Ön değerlendirme tarihi SMS ve/veya telefon ve/veya mail ile başvuru sahibine bildirilir.

 

Ön değerlendirme sözlü şeklinde yapılır.

 

Ön değerlendirmede başarılı olanlar sınav ve belgelendirmede başvuruda bulunup aday statüsü kazanır.

 

Ön değerlendirmede başarılı olamayanlar sonsuz kere ön değerlendirme için başvuruda bulunabilirler.

 

Ön Değerlendirmede ücret alınmaz.

Ön değerlendirme sonucu SMS ve/veya telefon ve/veya mail ile bildirilir.

 

Başvuru

 

Başvuru Şekilleri ve Gereken Evraklar

ETO METSEM’e adaylar iki şekilde başvuru yapabilirler.

1) ETO METSEM’e bizzat gelerek başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve aşağıdaki diğer belgeleri de teslim ederek başvuruda bulunabilir.

o    Islak İmzalı ve tam doldurulmuş Aday Başvuru Formu (F-14)

o    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (ya da pasaport)

o    Banka Dekontu 

o    2 adet renkli fotoğraf

o    Eğer destekten yararlanacaksa IBAN numarası da F-14  Aday Başvuru Formu’nda belirtmesi istenir.

 

2)   ETO METSEM’e gelmeden başvuru yapmak isteyen adaylar için ETO METSEM web sitesinde yer alan  yukarıda belirtilen başvuru evrakları eksiksiz ve imzalı olarak posta yolu ile başvuruda bulunabilirler. İletilen tüm belgeler 1. Maddede belirtilenler ile aynıdır

 

Aday belirtilen başvuru formunu ve diğer belgeleri belirtildiği gibi eksiksiz bir şekilde posta yoluyla ETO METSEM’e iletir.

Not 1: Firmalar tarafından yapılan başvurularda toplu olarak adayların sınav ücretinin yatırılması durumunda her aday için ayrı ayrı F-14 Aday Başvuru Formu doldurulması gerekir.

Not 2: Sınav ve belge ücretleri ETO METSEM A.Ş’nin  www.eto-metsem.org  web sitesinde ilan edilen banka hesabına yatırılır. Adayın banka dekontunda ad-soyad, ulusal yeterlilik adı ve kodunun belirtmesi gerekir.

Başvuru Formu’nda belgelendirme taahhüdünde ve Başvuru Sözleşme Formu’nda tarafların tüm  hak ve yükümlülükler belirtilmiştir.

 

Başvurunun Değerlendirilmesi

Başvuran kişi onay ile birlikte aday statüsü kazanır ve sınav ve belgelendirme ücretinin İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde 3 ve bu durumu sağlamayan adaylar ise 2 sınava girme hakkı elde eder. Adaya SMS ile başvurunun alındığına ve onaylandığına dair bilgi verilir.

Yeterli sayıda başvurular kabul edildikten sonra sınav planlanması yapılarak adaylar sınava mail ve/veya telefon ve/veya SMS ile davet edilir.

Sınav Süreci

 • Personel belgelendirme sınavlarının yapılması ETO METSEM tarafından görevlendirilen ve ilgili ulusal yeterliliklerde değerlendirici ölçütlerine sahip Sınav Değerlendiricileri tarafından gerçekleştirilir.
 • Sınavlar teorik ve performans olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.
 • Adaylar, Aday Başvuru Formu ile başvurdukları sınava, başvurularının değerlendirilip kabul edilmesi sonrası katılım hakkı kazanırlar. Adayın, sınav takviminde belirtilen sınav tarih ve saatinde sınav yerinde bulunması gereklidir. Belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunmayan aday, sınavda kaldı olarak kayda geçer ve sınav hakkını kullanmış olarak işlem görür.
 • Adayların, sınava alınabilmeleri için yanlarında geçerli nüfus cüzdanı veya pasaportunun aslının bulunması şarttır. Geçerli nüfus cüzdanı veya pasaportunun aslı yanında bulunmayan aday sınava alınmaz.

 

Belgelendirme Süreci

 • Teorik sınavlar; ilgili yeterliliklere göre sınav yönetim programında hazırlanır. Teorik sınavların değerlendirilmesi adayların çoktan seçmeli sorulara verdiği cevaplara göre yapılır. Başarı oranları ulusal yeterliliklerde belirtilmiştir.
 • Performans sınavları; ilgili yeterliliklere, yeterlilikte belirtilen kritik adımlara ve yeterlilikte belirtilen senaryolara göre hazırlanır. Performans sınavın değerlendirilmesi görsel, sesli kayıtlar ve yazılı kayıtlar incelenerek yapılır. Başarı oranları ulusal yeterliliklerde belirtilmiştir.
 • Teorik ve performans sınavlarında karar verici, değerlendiriciden sınav belgelerini ve topladığı sınav kayıtlarını sınav sonrası en geç 3 gün içerisinde F-15 Sınav Materyali Teslim Kontrol Formu ile teslim alır.
 • Teorik sınavlarda karar verici sınav yönetim programına; adayın teorik sınav soru kâğıdında çoktan seçmeli sorulara verdiği cevapların girişini Sınav Yönetim Programı, ulusal yeterliliklerdeki başarı oranlarına göre çalışır ve adayın geçip geçmediğini kendisi hesaplar.
 • Performans sınavlarında karar verici sınav yönetim programına; değerlendiricinin adayı değerlendirdiği her yeterlilik birimi için ayrı olarak hazırlanan Performans Sınavı Kontrol Form’larına göre adayın performans sınav sonucunun girişini yapar. Sınav Yönetim Programı, ulusal yeterliliklerdeki başarı oranlarına göre çalışır ve adayın geçip geçmediğini kendisi hesaplar. Karar verici sınav yönetim programına adayın girişini yaparken her yeterlilik birimi için ayrı olarak hazırlanan Performans Sınavı Kontrol Formunu, her yeterlilik birimi için ayrı olarak hazırlanan Performans Sınav Soru Kâğıdını ve gerekirse video kayıtlarını inceler.
 • Adayın başvuru formunda belirttiği veya ulusal yeterlilikte belirtilen adayın girmesi gereken tüm sınavlar tamamlanınca karar verici tüm adaylar için F-16 Belgelendirme Karar Formunu doldurur ve formda belirtilen kanıtları inceleyerek en geç 5 gün içerisinde yeterlilik belgesi almaya hak kazanan/kazanmayan adayları belirler. Sınav ve Belgelendirme Koordinatörü belge almaya hak kazanan adayların listesini MYK’ya bildirir ve belge almaya hak kazanan adaylara belge masraf karşılığının ödenmesi için bilgilendirme mesajı gönderir. MYK tarafından gönderilen Mesleki Yeterlilik Belgeleri ETO-METSEM tarafından kontrol edilerek Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanır ve belge geliş tarihinden 7 gün içinde adaya teslim edilir.
 • Adaylar, sınavda başarılı olup olmadıklarını ETO METSEM web sitesi belge sorgulama kısmında takip edebilirler.
 • Belgelendirme kararı verilen ve belge yenilmeye hak kazanan başvuru sahiplerinin belge masraf karşılığının ETO-METSEM’e ödendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde belge basım talebi, belge masraf karşılıklarının MYK hesabına aktarıldığını gösterir dekont ve gerekli diğer bilgiler elektronik ortamda ETO-METSEM belgelendirme personeli tarafından MYK’ya iletilir.
 • Belge geliş tarihinden 7 gün içinde belge almaya hak kazanan tüm adaylara bilgilendirme mesajı gönderilir ve belgeyi elden teslim almaları konusunda bilgi verilir. Adaylar; F-29 Belge Teslim Formu ve F-11 Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ve ıslak imzalı) ile Mesleki Yeterlilik Belgesini ETO METSEM’den teslim alabilir. Şehir dışından belge almaya hak kazanan adayların mesleki yeterlilik belgelerinin kargo ile iadeli taahhütlü ve ilgili kişiye teslim edilmesi şartı ile gönderilmesi mümkündür.
 • Adaylar belgelendirme süreci ile ilgili her türlü önerilerini ve şikâyetlerini F-10 İtiraz ve Şikayet Formunu doldurarak ETO METSEM’e iletebilir.
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi ETO METSEM’e aittir,  talep edildiğinde belge sahibinin geri vermesi zorunludur.             
 • Planlanmış ve adaylara bildirilmiş sınavların ertelenmesi ya da iptal edilmesi durumunda sınava girecek adaylar bilgilendirilirler ve adaylar hiçbir hak kaybına uğramazlar.
 • Sınav dosyaları 10 yıl boyunca saklanır
 • Belge sahibi, geçerlilik süresi boyunca sözleşmedeki şartlara uymak zorundadır.
 • Mesleki Yeterlilik Belgeleri alındığı tarihten itibaren ilgili yeterliliklerde belirtilen süre boyunca geçerlidir.
 • Belgeler devredilemez.
 • Belgelendirilmiş personel belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
 • Belgelendirilmiş kişi, belgede yırtılma vb. bir durum olduğunda ve yenilenmesi gerektiğinde, belgenin aslı ile ETO METSEM’e başvurur. Belgenin yeniden çıkarılması için belirlenen ücret belge sahibi tarafından ilgili yerlere ödenir.
 • Belgelendirilmiş kişi belgesini kaybetmesi durumunda en az yerel bir gazetede yayınlanmış kayıp ilanı ile ETO METSEM’e başvuruda bulunur. Belgenin yeniden çıkarılması için belirlenen ücret belge sahibi tarafından ilgili yerlere ödenir.
 • Belgenin iptali durumunda belgenin geçerliliği sona erer. Belge, belge sahibi tarafından kendisine bildirim tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde ETO METSEM’e teslim edilmelidir.
 • Adayların ETO METSEM’de zorunlu veya seçmeli birimlerinden sınava girerek başarılı olup, ancak diğer birimleri başka bir sınav merkezinde tamamlamak istemeleri halinde adaya başarı durumunu gösteren bir birim başarı belgesi verilir.
 • Soruların ve sınavların analizi T-07 Sınav Yönetim Programı Talimatı’nda belirtildiği gibi yapılır.
 • Başarılı olamayan adaylar BPR-01 ‘de belirtildiği sayıda sınava girme hakkı bulunmaktadır.
 • ETO METSEM tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, adayın talebi halinde başarı durumunu gösteren ‘Birim Başarı Belgesi’ düzenlenir.
 • Adayın sahip olduğu Birim Başarı Belge’lerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde, adayın talebi ile Birim Başarı Belge’leri birleştirilir ve ilgili ulusal yeterlilik alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.
 • Belgelendirme kararı ise en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verileceğinden; ETO METSEM en son tarihli sınavı yaptı ise ETO METSEM tarafından belgelendirme kararı verilir ve Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.
 • Ancak, aday daha önce ETO METSEM dışında başka bir personel belgelendirme kuruluşuna başvuru yaptı ve ilgili ulusal yeterlilik bazında sınava girip yeterlilik için gerekli olan tüm birimlerde başarılı olmaması nedeniyle, ikinci veya üçüncü sınav hakkını kullanmak üzere ETO METSEM ‘e başvurdu ise; geçtiği birimlerle ilgili olarak ETO METSEM tarafından kendisinden, sınavına girdiği personel belgelendirme kuruluşunun düzenlemiş olduğu ‘Birim Başarı Belgesi veya Belgeleri’ istenir. ETO METSEM, gerekli gördüğü durumlarda ‘Birim Başarı Belgesi’ dışında, başvuru için her bir ulusal yeterlilik bazında belirlenmiş olan ek belgeleri de adaydan talep edebilir. Bu belgelerin değerlendirilmesi sonucunda başvurusunun değerlendirilmesi, ikinci veya üçüncü sınav hakkını ETO METSEM‘de kullanıp kullanamayacağı kararı ETO METSEM Sınav ve belgelendirme Koordinatörü tarafından verilir.  

 

Yeniden Belgelendirme Süreci

NO BAŞVURU YAPILAN BELGELENDİRME/YETERLİLİK PROGRAMI GEÇERLİLİK SÜRESİ
1 Kırma Eleme Tesis Opretaörü Seviye 3 Rev: 01 5 YIL
2 Mermer Doğaltaş  Özel İmalat Elemanı Seviye 4 Rev: 01 5 YIL


Belge yenileme faaliyetleri aşağıda belirtilen yöntemlerden başvuru sahibinin tercih ettiği birine göre gerçekleştirilir: 

 1. a) Başvuru sahibi; belgesinin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.), uluslararası standartlara dayanan ulusal yeterliliklerde ise ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen kanıtları kuruluşa iletir.
 2. b) Başvuru sahibi ilgili ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz.
 • Belge yenileme tek sefere mahsus bir faaliyet olmayıp kişinin yenilediği her belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur. Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgenin geçerli durumda olması gerekir, geçerliliği askıya alınmış veya iptal edilmiş durumdaki belgeler için belge yenileme yapılamaz. Geçerlilik durumu askıda olan belgeler için askı durumu kalktıktan sonra belgenin geçerlilik süresi devam ediyorsa belge yenileme yapılabilir.
 • Belge yenileme işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini; MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul Ve Esaslar ile yetki kapsamında yer alan ulusal yeterliliklerde belirtilen belge yenileme şartlarına uygun şekilde belirlenir. Belge yenileme için başvuru yöntemini ve başvuru evraklarını eto-metsem.org adresinde yayımlar.
 • Yeniden Belgelendirme zamanına 3 ay kala belgeli kişi mümkün ise e-mail yoluyla, mümkün olmadığı durumlarda SMS veya telefon ile bilgilendirilir. İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçilememesi durumunda ETO-METSEM’in herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz
 • Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının ETO-METSEM’e ödenmiş olduğu tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde MYK’nın belirlediği yönteme uygun şekilde başvuru sahibi için belge talebi MYK’ya iletilir.
 • Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden önce alınmışsa yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde mevcut belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden bir sonraki gündür. Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra alınmışsa yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme kararının alındığı tarihtir.

 

Yeniden Belgelendirme Başvurusu

 • Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme başvuruları mevcut belgeyi düzenlemiş olan kuruluşa yapılabilir. Sınavla belge yenileme başvuruları ise mevcut belgeyi düzenlemiş olan kuruluşa yapılabileceği gibi belgenin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinin tamamında en az bir yıl süresince sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmüş olan farklı bir kuruluşa da yapılabilir.
 • Başvuru sahibi, ETO-METSEM’in belirlediği ücret tarifesine göre belge yenileme başvuru ücretini veya belge yenileme sınav ücretini ve gerekli evrakları ETO-METSEM’e iletilir.
 • Başvuru sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 6 ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer.
 • Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
 • Başvuru dönemi içerisinde başvurusunu yapmış kişi için mevcut belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ETO METSEM tarafından belge yenileme ön başvurusu MYK’ya bildirilir. Ön başvurusu zamanında MYK’ya bildirilmiş kişilerden; kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileyecekler için mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç üç ay sonrasına kadar, sınavla belge yenileyecekler için ise mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç bir yıl sonrasına kadar belge yenileme işlemleri tamamlanır.

 

Kanıt/Portfolyo Değerlendirmesi İle Belge Yenileme

 • ETO-METSEM başvuru sahibinin sunmuş olduğu kanıtları ve/veya portfolyoyu, belgeli kişinin yeterliliğini sürdürdüğünü ve güncel belgelendirme programı şartlarına uyum gösterdiğini ilgili prosedürleri çerçevesinde değerlendirir. Söz konusu değerlendirme ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen değerlendirici ölçütlerini karşılayan kişiler tarafından yapılır. Kanıtların ve/veya portfolyonun uygun ve yeterli bulunmaması hâlinde ETO-METSEM başvuru sahibinden eksiklikleri gidermesini ister.
 • ETO-METSEM, kanıtları ve/veya portfolyosu uygun ve yeterli bulunan başvuru sahibi için belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil eder.
 • Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenilemek isteyen başvuru sahibi, mevcut belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinden farklı birimleri de yeni belgenin kapsamına eklemek isterse farklı birimlerin sınavlarına katılabilir. Kanıt ve/veya portfolyosunun uygun ve yeterli bulunması ve ayrıca sınavlarına girmiş olduğu birimlerde başarılı olması hâlinde başvuru sahibi için başarılı olduğu tüm birimleri içeren belge düzenlenir
 • Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden yararlanamazlar.
 • Kanıt ve/veya portfolyo sunamayan başvuru sahibi ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen belge yenileme sınavlarına girebilir. Sınavlarda başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

 

Sınavla Belgele Yenileme

 • ETO-METSEM, vermiş olduğu belgelerin geçerlilik tarihlerini ve talepleri göz önünde bulundurarak belgelerinin geçerlilik süresi dolmak üzere olan kişilerin belge yenilemesine imkân tanıyacak yeterli sayıda belge yenileme sınav(lar)ı açar.
 • Belge yenileme sınav(lar)ının başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce uygulanması esastır. Başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresinin sonunda başvuru yapması hâlinde sınav(lar) sürenin bitiminden sonraya sarkabilir.
 • ETO-METSEM, başvuru sahibinin sunmuş olduğu başvuru evraklarını ilgili prosedürleri çerçevesinde değerlendirir. Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterliliğin belge yenileme şartlarında belirtilen sınav(lar)a tabi tutulur. Sınav(lar)da başarılı olan başvuru sahibi için ETO-METSEM belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı talep eder.
 • Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi; başarısız olduğu sınav(lar)a aynı Kuruluşta girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur, farklı bir Kuruluşta sınava girmek istemesi halinde ise sınavların tamamına tabi tutulur.
 • Sınavla belge yenilemek isteyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden daha önce yararlanmamış olmak şartıyla yararlanabilirler.
 • İlk defa girdiği belge yenileme sınavında başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az bir kez daha sınav imkânı ETO-METSEM tarafından sağlanır. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az iki kez daha sınav imkânı ETO-METSEM tarafından sağlanır. Belgesinin geçerlilik süresinin son bir ayı içerisinde başvuru yapan kişilere ilave sınav hakkı sağlanmayabilir.
 • Sınavlar sonucunda bir ulusal yeterlilikte yer alan birimlerin gruplandırılma alternatiflerinden herhangi birine ulaşan başvuru sahibi için başarılı olduğu gruplandırılma alternatifine göre aynı ulusal yeterlilikte belge düzenlenebilir.

 

Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi Durumunda Yeniden Belgelendirme

 • Bir ulusal yeterlilik güncellenmiş ve ETO-METSEM yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşımışsa belge yenileme faaliyetleri güncel ulusal yeterliliğe göre gerçekleştirilir. ETO-METSEM yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşıyıncaya kadar belge yenileme faaliyetlerini yetki kapsamındaki ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre gerçekleştirebilir.
 • Bir ulusal yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren değişiklik(ler) yapılması durumunda belge yenilemek isteyen başvuru sahibi yeterlilikte yapılan değişiklik(ler)e ve belirtilen şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır
 • Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibi için birden fazla belge düzenlenebilir.
 • Birden fazla ulusal yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu ulusal yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibine yeni ulusal yeterlilikte belge düzenlenir.
 • Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan ulusal yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.

 

Belge Yenileme Faaliyetine İlişkin Bedeller

 • ETO-METSEM; kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme ücreti ve yetki kapsamında yer alan her bir ulusal yeterlilik için ayrı ayrı olacak şekilde sınavla belge yenileme ücretlerini belirler ve söz konusu ücretleri MYK’ya bildirir. MYK’nın onaylaması hâlinde belge yenileme ücretleri MYK ve ETO-METSEM internet sitelerinde yayımlanır.
 • Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenilemede ETO-METSEM, başvuru sahibinden belge masraf karşılığı dışında ilave ücret talep edebilir. İlave ücret; kanıt değerlendirmesiyle belge yenilemede belge masraf karşılığının iki katını, kanıt ve portfolyo değerlendirilmesiyle belge yenilemede ise ETO-METSEM’in ücret tarifesinde ilgili ulusal yeterlilik için belirtilen toplam sınav ücretinin yarısını aşamaz.
 • Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi belge masraf karşılığını belge yenileme kararını veren ETO-METSEM’in banka hesabına yatırır. ETO-METSEM belge yenilemeye hak kazanan kişilerin belge basım talebini MYK’ya iletmeden önce belge masraf karşılıklarını MYK banka hesabına aktarır. Belge masraf karşılığının yatırıldığını gösteren doküman, belge yenilemeye hak kazanan kişilerin bilgileri ile birlikte MYK’ya iletilir. Belge yenilemeye hak kazanamayan kişilerden belge masraf karşılığı alınmaz.

 

Belgenin Askıya Alınması ve İptal Edilmesi

Belgelendirilmiş kişi aşağıdaki hallerde belgesinin askıya alınacağını ve gereklilikleri yerine getireceğini kabul eder:

 • Belgelendirilmiş kişi hakkında, belgelendirildiği Ulusal Yeterliliğin gereklerini yerine getirmediği gerekçesi sunularak şikâyette bulunulması durumunda ve şikâyetin değerlendirilmesi sonrasında aleyhinde bir karar alınması belgenin askıya alınmasını gerektirir. 
 • Belge yenileme süresini dolduran ve ETO METSEM tarafından istenilen belgeleri 15 gün içinde göndermeyen/teslim etmeyen kişilerin belgeleri belge geçerlilik süresince askıya alınır.  
 • Belgeli kişinin değişiklik olması halinde ETO METSEM’e iletmesi gereken bilgileri zamanında iletmemesi durumunda belge askıya alınır.
 • Belgelendirilmiş kişinin sehven Belge Kullanım Sözleşmesini ihlal etmesi halinde belge askıya alınır.
 • Belgelendirilmiş kişinin sehven uygunsuz marka/logo kullanımı halinde belge askıya alınır.
 • Belgesi askıya alınanlar belgenin askıya alındığı süre boyunca belge ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunamazlar. 
 • Belgelendirilmiş kişi, aşağıdaki hallerde belgesinin iptal edileceğini ve gereklilikleri yerine getireceğini kabul eder:
 • Belgesi askıya alınan kişilerin askıyı gerektiren uygunsuzlukları kendilerine verilen yasal süre zarfında gidermemeleri halinde belge iptal edilir.
 • Belgelendirilmiş kişinin belge ile sahtekârlık yaptığına dair objektif delillerin bulunması ve/veya gerçek dışı kayıt/rapor/sertifika vb. belgeler oluşturduğunun veya düzenlendiğinin, ağır ve kasıtlı ihmalinin tespit edilmesi durumunda belge iptal edilir.
 • Belgelendirilmiş kişinin ETO-METSEM’i kasıtlı olarak yanlış bilgilendirmesi, kasıtlı olarak bilgi gizlemesi veya ETO-METSEM’e gerçek dışı kayıt veya delil sunması halinde belge iptal edilir.
 • Belgelendirilmiş kişinin kasıtlı olarak Belge Kullanım Sözleşmesini ihlal etmesi halinde belge iptal edilir.
 • Belgelendirilmiş kişinin kasten uygunsuz marka/logo kullanımı halinde belge iptal edilir.
 • Ulusal yeterlilikte belirtilen yeniden belgelendirme tarihinde fiilen çalıştığını belgeleyemeyen, performans sınavında başarısız olan kişilerin belgeleri, belge geçerlilik tarihi bitiminde iptal edilir.
 • Belgelendirilmiş kişinin ETO-METSEM’in saygınlığını azaltıcı ve itibarını zedeleyici beyan ve davranışlarda bulunması halinde belge iptal edilir.
 • İlgili ulusal yeterlilikte ve akreditasyon programında özel olarak belirtilen ve iptali gerektiren diğer durumların tespit edilmesi halinde belge iptal edilir.
 • Belgeli kişinin vefat etmesi durumunda kişinin belgesi iptal edilir.
 • Belgenin iptal edilmesi durumunda iptal kararının tebliğinden itibaren belgenin kullanımını durdurulur.
 • Belgesi iptal edilen kişi kendisine verilen belgeyi tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ETO METSEM’e iade etmekle yükümlüdür. Bildirime istinaden belgeyi iade etmeyen kişilere ikinci bir uyarı yapılır ve bu uyarılara 7 iş günü içinde riayet edilmemesi durumunda kişilerle ilgili kanuni işlem başlatılır.